Tüzük

FARMASÖTİK BİLİMLER ANKARA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Madde 1) Derneğin adı ve merkezi : Farmasötik Bilimler- Ankara Derneği (Kısa adı: FABAD); Derneğin merkezi Ankara’dadır.

Madde 2) Derneğin amacı: Farmasötik Bilimlerin dünyada ve ülkemizde ilerlemelerini izleyerek meslektaşlara duyurmak; mesleğin bilimsel yönünü yurdumuzda tanıtmak, yaymak, teşvik etmek ve daha da kuvvetlendirmektir. Dernek, bu amaçla yayın yapar ve bilimsel toplantılar düzenler. Bilimsel toplantılara, Yönetim Kurulu’nun kararı ile derneğe üye olamayan bilim adamları ve resmi sorumlular da davet edilebilir. Dernek siyasal faaliyetlerde bulunmaz.

Madde 3) Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgah ve uyrukları:

•  Prof. Dr. Mekin TANKER T.C.
Üniversite Öğretim Üyesi
Emek Yıldıztepe 5. Blok, No: 41 Emek/ANKARA

•  Ecz. Kimyager Mithat KİPER T.C.
Emekli
Ali Dede sok. No: 18/17 Aşağıayrancı/ANKARA

•  Doç. Dr. Aysen KARAN T.C.
Üniversite Öğretim Üyesi
MESA Güneş Sitesi, Kaptanpaşa sok. No: 32/A Gaziosmanpaşa/ ANKARA

•  Prof. Dr. Suna DURU T.C.
Üniversite Öğretim Üyesi
35. Sokak No: 96/2 Bahçelievler/ANKARA

•  Ecz. Şevket YAĞTU T.C.
Vefat etmiştir.

•  Ecz. Ülkü ÖNAL T.C.
Adana Hıfzısıhha Enstitüsünde Eczacı
Atatürk Bulvarı No: 171 ADANA

•  Doç. Dr. Tamer BAYKARA T.C.
Üniversite Öğretim Üyesi
48. sok. No: 6/14 Bahçelievler/ANKARA

Madde 4) Derneğe üye olma ve üyelikten çıkma-çıkarılma koşulları: Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine yazı ile duyurur. Dernek üyeleri yazılı olarak başvurarak üyelikten çıkarılabilir. Dernek faaliyetlerini önleyici ve baltalayıcı hareketlerde bulunanlar; aidatlarını düzenli ödemeyenler, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca derneklere üye olma hakkını kaybedenler üyelikten çıkarılırlar. Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde yazılı üye olma, üyelikten çıkarılma ve üye haklarına ilişkin hükümler saklıdır.

Madde 5) Derneğin iki çeşit üyesi vardır.
Asil Üyeler : Eczacılık diploması sahibidirler.
Fahri Üyeler : Dernek Tüzüğünün 2. maddesinde yazılı amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek kişilere Yönetim Kurulu kararıyla fahri üyelik verilebilir. Fahri üyeler dernek aidatını ödemek zorunda değildir. Fahri üyelerin Genel Kurul’da oy hakları yoktur.

Madde 6) Derneğin Organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’dur.

Madde 7) Genel Kurul, derneğin asli üyelerinden oluşur. Her asli üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Olağan Genel Kurul toplantıları 2 yılda bir Haziran ayında yapılır. Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gidilir.

Madde 8) Genel Kurul, toplantının gün, saat, yer ve gündemi en az 15 gün önce bir mahalli gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamama olasılığı nedeniyle yapılması gerekebilen 2. toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Genel Kurul toplantısının gün, saat, yer ve gündemi en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilecek ve bu yazıya, toplantıya katılacak üye listesi eklenecektir.
Genel Kurul toplantısı, dernek merkezinin bulunduğu yerden (ANKARA) başka bir yerde yapılamaz.

Madde 9) Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Toplantı başka nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 10) Genel Kurul toplantıları, ilan edilen ve mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim kurulu tarafından düzenlenen listede adları hizasına imza ederek toplantıya katılırlar. Dernek tüzüğünün 9. maddesinde belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla belirlenir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanının yetkisindedir. Katipler, toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar.
Genel Kurul toplantısı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

Madde 11) Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.
Genel Kurulda kararlar hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile, Tüzük değişikliği veya Derneğin feshine ilişkin kararlarda ise 2/3 çoğunlukla alınır.

Madde 12) Genel Kurul’un görev ve yetkileri:
Aşağıdaki hususlar Genel Kurul tarafından görüşülerek karara bağlanır:
•  Dernek organlarının seçimi
•  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
•  Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi
•  Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülerek, aynen veya değiştirilerek kabulü
•  Derneğin feshedilmesi
•  Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Madde 13) Yönetim Kurulu Teşkil ve Görevleri: Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu taktirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
•  Derneği temsil etmek veya bu konuda üyelerden bir veya birkaçına yetki vermek,
•  Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak,
•  Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki vermek,
•  Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Madde 14) Yönetim Kurulu’nun çalışma süresi iki yıldır. Eski yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilir.
Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreter yönetir.

Madde 15) Denetim Kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından seçilir.
Denetleme Kurulu, denetleme görevini 4 ayı geçmeyen aralarla yapar ve sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Madde 16) Derneğin şubesi yoktur.

Madde 17) Aidat miktarı: Asil üyeler derneğe yılda 12.000.000 TL aidat öderler.

Madde 18) Derneğin gelir kaynakları: Derneğe nakdi veya ayni bağış kabul edilebilir. Gezi, konser, sinema, tiyatro, balo ile bilimsel danışmanlık, yayın ve benzeri faaliyetlerden gelir elde edilebilir.

Madde 19) Derneğin iç denetim biçimi: Dernek hesapları Denetleme Kurulu tarafından 6 ayı geçmeyen aralarla incelenip denetlenerek, Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a rapor edilir.

Madde 20) Dernek tüzüğünün ne şekilde değiştirileceği : Tüzük değişikliği Yönetim Kurulu’nun önerisi ve üyelerin en az üçte birinin yazılı başvurusu üzerine Genel Kurul tarafından yapılabilir. Tüzük değişikliği için, önerinin Genel Kurul toplantısına katılan üyelerin en az üçte ikisi tarafından kabul edilmesi gereklidir.

Madde 21) Derneğin feshi durumunda tasfiye şekli : Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda, üyeler tüzüğün 8. maddesi uyarınca ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak koşulu ile fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.
Tasfiye işlemi, Genel Kurul tarafından seçilecek üç kişilik Tasfiye Heyeti tarafından yürütülür. Mevzuatın gerektirdiği bütün işlemler yerine getirildikten sonra, derneğe kalan mal ve para Bölge Eczacı Odası’na hibe edilir.

Madde 22) Bu tüzükte bulunmayan konularda, Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunu’nun genel ve ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.